elektryczny-pastuch.pl
Elektryczny Pastuch dla twoich zwierząt


       Ogrodzenia elektrycz znane także jako pastuchy elektryczne są niezastapione w wielu sytuacjach Elektryczne pastuchy od wielu lat stanowią niezawodny i niezastąpiony element budowy ogrodzeń do dozoru zwierząt gospodarskich i domowych. Aby jednak zapewnić bezpieczne i prawidłowe działanie należy spełnić kilka warunków. Ogrodzenie elektryczne powinno być tak zainstalowane i powinno tak działać, aby nie stanowiło ono zagrożenia dla osób, zwierząt lub ich otoczenia, poza tym należy unikać konstrukcji ogrodzenia elektrycznego, która może prowadzić do zaplątania się zwierząt lub osób znających się w zasięgu ogrodzenia.

Przykład ogrodzenia elektrycznego
       Pastuch elektryczny nie powinny być zasilany z dwóch różnych elektryzatorów lub z niezależnych obwodów ogrodzenia tego samego elektryzatora. W przypadku dwóch różnych ogrodzeń elektrycznych, każdy zasilany z różnych elektryzatorów niezależnych czasowo, odległość między przewodami tych ogrodzeń powinna wynosić co najmniej 2m. Jeżeli ta szczelina między ogrodzeniami ma być zamykana, to zamknięcie powinno być wykonane z nieprzewodzącego elektrycznie materiału lub izolowanej przegrody metalowej. W żadnym przypadku nie należ}' podłączać elektryzatora do ogrodzeń z drutu kolczastego lub drutu o ostrych krawędziach. Źródłem impulsów elektry cznych w linii ogrodzenia elektrycznego mogą być wyłącznie elektryzatory fabryczne - najlepiej markowe . Zabrania się przyłączania linii ogrodzenia do innych źródeł prądu. Przed podłączeniem elektryzatora do sieci 230V należy bezwzględnie sprawdzić, czy instalacja elektryczna i urządzenia elektryczne obiektu budowlanego zapewniają bezpieczeństwo użytkowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999r. poz. 140 zm. Nr 44, poz. 454), a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi zagrożeniami.

       Przewody ogrodzenia elektrycznego nie mogą stykać się z przewodami sieci elektrycznej, nawet izolowanymi, gdyż grozi to przebiciem izolacji i pojawieniem się na ogrodzeniu napięcia niebezpiecznego dla ludzi i zwierząt. Zabrania się mocowania izolatorów ogrodzenia elektrycznego do słupów sieci elektrycznej, telefonicznej, metalowych barier, mostów i innych ogrodzeń. Każda część ogrodzenia elektrycznego, która jest instalowana wzdłuż drogi publicznej lub ścieżek dla pieszych powinna być oznaczona w powtarzających się odstępach tabliczkami ostrzegawczymi. Ogrodzenie elektryczne, którego działanie w nocy nie jest konieczne, należy wyłączyć, a linię uziemić. Dotyczy to również okresu, kiedy ogrodzenie nie jest eksploatowane. W czasie burzy połączonej z wyładowaniami atmosferycznymi (piorunami), linię ogrodzenia należy odłączyć od elektryzatora i uziemić. Z wyjątkiem elektryzatorów z niskim napięciem wyjściowym, uziom elektryzatora powinien być zakopany do ziemi na głębokość min. Im. Między uziomem elektryzatora i dowolnym innym systemem uziemiającym takim jak system ochronny uziemiający linii zasilającej lub system uziemiający telekomunikacyjny powinna być zachowana min. odległość 10 m. Zabrania się instalowania elektryzatorów w stodołach, stogach słomy, siana itp. a zwłaszcza nie można okładać ich słomą i sianem ponieważ grozi to pożarem. Pożar może być wywołany przez iskrę wyładowczą.

       Jeżeli przewody łączeniowe i przewody ogrodzenia elektrycznego są prowadzone w pobliżu napowietrznej linii elektroenergetycznej odstępy izolacyjne powietrzne nie powinny być mniejsze niż podane w tabeli obok.

       Nie zastosowanie się do wytycznych zawartych w tabeli może spowodować zagrożenie życia zwierząt i ludzi oraz doprowadzić do uszkodzenia elektryzatora .
Napięcie linii energetycznej
Minimalne odstępy izolacyjne powietrzne
[V]
[m]
< 1000
3
1000 < 33000
4
> 33000
5


        Ani ludzie ani zwierzęta nie mogą zostać poddani działaniu więcej niż 1 impulsu na 1 sekundę. Dlatego też do jednego ogrodzenia może być podłączony tylko jeden elektryzator, nawet jeśli ogrodzenie to składa się z kilku przewodów. Podobnie, w przypadku stwierdzenia wadliwego działania ogrodzenia, np. "nadmiernego bicia", należ}- urządzenie niezwłocznie odłączyć i oddać do serwisu fabrycznego. Grozi to bowiem poważnymi zakłóceniami pracy serca lub śmiertelnym porażeniem prądu.
Elektryczny pastuch na dziki
Odległość między dwoma różnymi ogrodzeniami, zasilanymi z dwóch oddzielnych elektryzatorów, nie powinna być mniejsza niż 2m, tak aby żaden człowiek i żadne zwierzę nie mogło przypadkowo ulec więcej niż jednemu impulsowi na sekundę stykając się z nim i j ednocześnie. Przewody łączeniowe, które biegną wewnątrz budynków powinny być skutecznie izolowane od części uziemionej budynku. Mogą w tym celu być zastosowane izolowane kable wysokiego napięcia.

       Przewody łączeniowe biegnące pod ziemią powinny być prowadzone w kanałach z materiału izolacyjnego lub powinny być stosowane izolowane kable wysokiego napięcia. Należy wziąć pod uwagę możliwość uszkodzenia przewodów łączeniowych kopytami zwierząt lub kołami ciągnika zagłębiającymi się w ziemię. Przewody łączeniowe nie powinny być prowadzone w tym samych kanałach co przewody sieciowe, kable telekomunikacyjne lub kable informatyczne. Przewody łączeniowe i przewody ogrodzenia elektrycznego nie powinny krzyżować się z napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi ponad tymi liniami.

       W ogrodzeniach elektrycznych przeznaczonych do odstraszania ptaków przed siadaniem na budynkach żadne przewody ogrodzenia elektrycznego nie powinny być podłączone do uziomu elektryzatora.
Przykład zastosowania elektrycznego pastucha
Tablica ostrzegawcza powinna być umieszczona w każdym punkcie, w którym mogą mieć dostęp ludzie. Ogrodzenie nie naelektryzowane składające się z drutu kolczastego lub drutu o ostrych krawędziach może być stosowane do podtrzymywania jednego lub więcej odczepów naelektryzowanych przewodów elektrycznych ogrodzeń dla zwierząt. Elementy podtrzymujące przewody naelektryzowane powinny być tak skonstruowane, aby była zachowana minimalna odległość 150 mm tych przewodów od pionowej płaszczyzny przewodów nie naelektryzowanych. Drut kolczasty lub drut o ostrych krawędziach powinien być w regularnych odstępach uziemiany.

       Nie należy stosować ogrodzenia elektrycznego do innych celów niż jest ono przeznaczone. Jeżeli ogrodzenie elektryczne dla zwierząt krzyżuje się z drogą, to w tym miejscu ogrodzenia elektrycznego powinny być umieszczone nie naelektryzowane bramki lub w skrzyżowaniu powinny być przewidziane przełazy. Przy takim skrzyżowaniu na elektryzowanym przewodzie powinny być zawieszone tabliczki ostrzegawcze. Dokonywanie wszelkich napraw elektryzatora oraz wymiany jego elementów składowych wymaga doskonałej znajomości urządzenia. Musi ono być obowiązkowo przeprowadzane przy użyciu oryginalnych części przez wykwalifikowanych do tego pracowników, posiadających sprawdzone kwalifikacje. W przeciwnym razie użytkownik traci uprawnienia gwarancyjne. Zabrania się użytkowania elektrycznych ogrodzeń pastwisk przez dzieci, kobiety w ciąży, osoby z rozrusznikami serca oraz inne osoby u których impuls elektryczny mógłby spowodować zaburzenia zdrowotne. W przypadku gdy osoba instalująca ogrodzenie elektryczne ma jakiekolwiek trudności, wątpliwości lub pytania związane z montażem, podłączeniem lub użytkowaniem ogrodzenia elektrycznego powinna niezwłocznie zaangażować do pomocy osoby z serwisu, a w zakresie wymagań dla instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych osobę posiadającą stwierdzone w tym zakresie kwalifikacje potwierdzone ważnym zaświadczeniem kwalifikacyjnym.
elektryczny-pastuch.pl (C)